O hodnocení

Hodnocení programů a aktivity stran vychází z důkladné analýzy stovek hlasování a aktivit ve Sněmovně, ale i z volebních programů a příslibů stran i jednotlivých kandidátů pro další volební období.

Co hodnotíme

  1. Strany a hnutí, pokud je to možné, hodnotíme za to, co slibují (známka za program) a za to, co udělaly (známka za aktivitu).
  2. Do celkového hodnocení za program kandidujících stran započítáváme jen témata z oblasti ochrany demokracie a dobré správy státu, u kterých má Rekonstrukce státu dostatek dat pro hodnocení, jelikož je dlouhodobě sleduje a komplexněji se jimi zabývá.
  3. Další témata nad rámec Rekonstrukce státu (minoritní témata) jsou hodnocena samostatně organizacemi, které se jim věnují a mají k hodnocení dostatek informací. Tato témata mají vlastní známku (podobně jako v bodě 2), která ale není nijak započítávána do celkové známky Rekonstrukce státu za program kandidujícího subjektu.
  4. Známka za program každého tématu se skládá z váženého průměru známky za obsah programu (primární kritérium) a známky za odpovědi na dotazník, v němž kandidující subjekt vyjadřoval svou podporu expertním doporučením (doplňkové kritérium).
  5. Kandidující strany, které mají v současnosti svůj klub v Poslanecké sněmovně, obdržely také celkovou známku za své kroky a aktivitu v tématech dlouhodobě sledovaných Rekonstrukcí státu.
  6. Kandidujícím subjektům do Sněmovny jsme na jaře 2021 nabídli doporučení, které mohly převzít do svých programů a informovali, že volební programy budeme sledovat a vyhodnocovat, do jaké míry reflektují opatření pro lepší správu a boj s korupcí.

Známkování

Co slibují (známka za program)

Hodnocení programu je nastaveno tak, že zohledňuje jak komplexnost obsahu programu v daných oblastech (šířku pokrytí tématu, “kvantitu”), tak ale i míru podrobnosti, a tedy představy o konkrétních řešeních (“kvalitu”). Přísliby v programech hodnotíme bez zohlednění jejich ekonomické náročnosti či politické průchodnosti apod. Výsledné hodnocení je tedy informací o tom, jak moc se kandidující subjekt tématu věnuje, jak moc je seznámen s problémy, které je potřeba řešit, jak podrobnou má představu o řešení problémů v dané oblasti a zda by mohla mít subjektem navrhovaná řešení na danou oblast pozitivní dopad.

Co udělali (známka za aktivitu)

Kandidující subjekty jsme hodnotili na základě jejich kroků učiněných pro dobrou správu a přijetí opatření k předcházení korupce v uplynulém volebním období Poslanecké sněmovny. Hodnotili jsme tedy jen kandidující subjekty, které samy nebo členové jejichž koalice byly zastoupeny v Poslanecké sněmovně vlastním klubem. 

Základem hodnocení je míra dopadů a pozitivity převažujících kroků. Přičemž předmětem hodnocení jsou jen významné kroky celého klubu či vlády, nebo jeho/jejích členů (tím se hodnocení liší od individuálního hodnocení poslanců, které Rekonstrukce státu provádí průběžně. V něm hodnotíme všechny relevantní kroky jednotlivých poslanců).