Svoboda projevu v online prostoru

Velké digitální platformy jsou důležitým prostorem pro veřejnou diskusi. Veškerá omezení svobody projevu v online prostoru ze strany státu i digitálních platforem by měla být jasně vymezená a jejich rozsah předvídatelný.

Téma partnerských organizací. Není zohledněno v hodnocení Rekonstrukce státu. Zobrazit garantující organizace.

Jak se k tématu staví kandidáti?

Chtějí na tématu aktivně pracovat (44)

Výše uvedení kandidáti se formou dotazníku přihlásili k aktivní podpoře daného tématu. Aktivní podpora tématu zahrnuje zejména vedení odborných jednání k tématu s experty, úředníky, politiky i zástupci neziskového sektoru s cílem nalézt širší shodu na vhodných opatřeních; iniciace politických jednání s pověřenými poslanci a členy vlády před klíčovými momenty legislativního procesu (finální jednání příslušných výborů, 3. čtení zákona, vratka ze Senátu) s cílem přispět k přijetí kvalitní podoby legislativních návrhů v této oblasti.

Expertní doporučení pro téma

Zajištění důsledné ochrany svobody projevu v legislativě: Zajistit v rámci projednávané legislativy reálnou ochranu svobody projevu a práva na informace (i v online prostoru) s omezeními plynoucími pouze z opatření k ochraně dalších základních práv a svobod a zásadních veřejných zájmů dle Listiny základních práv a svobod (bezpečnost státu, veřejná bezpečnost, ochrana veřejného zdraví a mravnosti). Zřídit orgán Poslanecké sněmovny pro ochranu svobody projevu (např. komise, pracovní skupina), jehož cílem bude zabývat se návrhy, které se dotýkají svobody slova a sjednáváním politické shody na konkrétních řešeních k ochraně svobody projevu v online prostředí.

Radovan Auer
Ondřej Babka
Dana Balcarová
Ivan Bartoš
Jaromír Baxa
Romana Bělohlávková
Josef Bohatec
Tomáš BravenýLenka Častulíková
David Červenka
Jana Chaloupková
Ondřej Chrást
Jan Chvojka
Josef Cogan
Magdalena Davis
Jaromír Dědeček
Jan Dočekal
Štěpán Drtina
David Dušek
Jaromír Dvořák
Zobrazit další

Určení pravidel pro zásahy veřejné správy: Zajistit jasné vymezení pravomocí orgánů veřejné správy, za jakých okolností lze uložit vlastníkovi digitální platformy odstranění, úpravu či doplnění obsahu. Zajistit, aby orgány veřejné správy zasahující v souladu se zákonem do svobody projevu své kroky řádně odůvodnily.

Radovan Auer
Ondřej Babka
Dana Balcarová
Ivan Bartoš
Jaromír Baxa
Romana Bělohlávková
Michal Berg
Josef Bohatec
Lukáš Černohorský
David Červenka
Jana Chaloupková
Ondřej Chrást
Jan Chvojka
Josef Cogan
Magdalena Davis
Jaromír Dědeček
Jan Dočekal
Štěpán Drtina
David Dušek
Jaromír Dvořák
Zobrazit další

Určení pravidel pro provozování digitálních platforem: Zajistit, aby pro digitální platformy naplňující určité parametry z hlediska užívanosti byla stanovena jasná pravidla provozování: zejména, aby aktivně zajišťovaly důsledné naplňování právního řádu České republiky a za tím účelem zveřejnily a dodržovaly jasná a srozumitelná pravidla pro nezbytné zásahy do svobody projevu uživatelů, a to včetně možnosti vznést vůči postupu digitální platformy námitku, kterou platforma v krátké stanovené lhůtě kvalifikovaně vyhodnotí.

Ondřej Babka
Dana Balcarová
Ivan Bartoš
Jaromír Baxa
Romana Bělohlávková
Michal Berg
Josef Bohatec
Tomáš Bravený
Lukáš Černohorský
Jana Chaloupková
Ondřej Chrást
Jan Chvojka
Josef Cogan
Magdalena Davis
Eva Decroix
Jaromír Dědeček
Jan Dočekal
Štěpán Drtina
David Dušek
Jaromír Dvořák
Zobrazit další

Zajištění vymahatelnosti svobody projevu: Zajistit, aby ústavně zaručená svoboda projevu nemohla být omezena neoprávněnými zásahy veřejné moci ani svévolnými a nepředvídatelnými kroky vlastníků digitálních platforem, a to díky důslednému dodržování a vymáhání zákona a stanovených pravidel pro provozování digitálních platforem. Zajistit, aby kroky orgánů veřejné správy i digitálních platforem byly přezkoumatelné u orgánů veřejné moci včetně následného zajištění soudního přezkumu.

Radovan Auer
Ondřej Babka
Dana Balcarová
Ivan Bartoš
Jaromír Baxa
Romana Bělohlávková
Michal Berg
Pavel Berný
Josef Bohatec
Tomáš Bravený
Lukáš Černohorský
Jana Chaloupková
Ondřej Chrást
Jan Chvojka
Josef Cogan
Magdalena Davis
Jaromír Dědeček
Jan Dočekal
Štěpán Drtina
David Dušek
Zobrazit další

Zajištění předvídatelných sankcí: Zajistit, aby veškerá omezení svobody projevu a s nimi spojené postihy byly jasně vymezené a předvídatelné a naplňovaly principy “co je nezákonné offline, je nezákonné také online”.

Radovan Auer
Ondřej Babka
Dana Balcarová
Ivan Bartoš
Jaromír Baxa
Romana Bělohlávková
Michal Berg
Pavel Berný
Josef Bohatec
Tomáš Bravený
Lukáš Černohorský
David Červenka
Ondřej Chrást
Jan Chvojka
Josef Cogan
Magdalena Davis
Eva Decroix
Jaromír Dědeček
Kristýna Dobrianská
Jan Dočekal
Zobrazit další

Garantské organizace

Proč toto téma nezapočítáváme do celkového hodnocení?

Celkové hodnocení zohledňuje témata, která sleduje Rekonstrukce státu dlouhodobě. Hodnocení tématu Svoboda projevu v online prostoru je připraveno mimo agendu Rekonstrukce státu organizacemi, které se tématu dlouhodobě věnují. Proto není zahrnuto v celkovém hodnocení.