Udržitelné zemědělství

Půda by měla být co nejvíce pokryta vegetací a do krajiny by měla být navrácena pestrost. K dispozici by mělo být poradenství k ochraně půdy, vody a péče o krajinu. Je potřeba podporovat výzkum pro-ekologických opatření a část investičních dotací by měla směřovat výhradně do ekologického zemědělství.

Téma partnerských organizací. Není zohledněno v hodnocení Rekonstrukce státu. Zobrazit garantující organizace.

Jak se k tématu staví kandidáti?

Chtějí na tématu aktivně pracovat (73)
Zobrazit další

Výše uvedení kandidáti se formou dotazníku přihlásili k aktivní podpoře daného tématu. Aktivní podpora tématu zahrnuje zejména vedení odborných jednání k tématu s experty, úředníky, politiky i zástupci neziskového sektoru s cílem nalézt širší shodu na vhodných opatřeních; iniciace politických jednání s pověřenými poslanci a členy vlády před klíčovými momenty legislativního procesu (finální jednání příslušných výborů, 3. čtení zákona, vratka ze Senátu) s cílem přispět k přijetí kvalitní podoby legislativních návrhů v této oblasti.

Expertní doporučení pro téma

Navrácení života a pestrosti do krajiny: Prosadit soubor opatření zaměřených na oživení zemědělské půdy a ochranu vody: vyčlenit alespoň 10 % půdy pro neproduktivní krajinné prvky a poskytnout tak prostor pro opylovače a další drobné živočichy. Rozdělit polní lány přírodními pásy a zmenšit jejich maximální velikost ze současných třiceti hektarů na dvacet. Zvětšit minimální šířku ochranného přírodního pásu kolem řek, potoků a rybníků ze současných 3 metrů na 10 metrů a chránit tak vodu před znečištěním splavem chemických látek z polí.

Radovan Auer
Ľubomír Augustín
Ondřej Babka
Dana Balcarová
Ivan Bartoš
Jaromír Baxa
Romana Bělohlávková
Michal Berg
Josef Bernard
Pavel Berný
Daniela Bílá
Oskar Blažek
Lenka ČastulíkováLibuše Čekanová
Lukáš Černohorský
David Červenka
Ondřej Chrást
David Číp
Josef Cogan
Magdalena Davis
Zobrazit další

Maximální eliminace holé půdy, více organické hmoty: Prostřednictvím dotačních podmínek motivovat zemědělce ke stálému pokrytí půdy vegetací, a tím ji lépe chránit před erozí a zlepšit zadržování vody v ní. Podpořit užití zeleného hnojení, protože dodá půdě potřebnou organickou hmotu, vrací do ní život a zadržuje vláhu.

Radovan Auer
Ľubomír Augustín
Ondřej Babka
Dana Balcarová
Ivan Bartoš
Jaromír Baxa
Romana Bělohlávková
Michal Berg
Josef Bernard
Pavel Berný
Daniela Bílá
Oskar Blažek
Josef Bohatec
Lenka ČastulíkováLibuše Čekanová
Lukáš Černohorský
David Červenka
Ondřej Chrást
David Číp
Josef Cogan
Zobrazit další

Více prostoru pro opylovače a ptáky: Prostřednictvím dotačních podmínek zemědělce motivovat k tomu, aby části luk nechávali neposečené a části pastvin nespásané. V krajině tak vzniknou ostrůvky zeleně pro opylovače a úkryt ptáků. Podmínit poskytnutí dotací zachováním tradičních květnatých luk a podporovat výsadbu nových.

Radovan Auer
Ľubomír Augustín
Ondřej Babka
Dana Balcarová
Ivan Bartoš
Jaromír Baxa
Romana Bělohlávková
Michal Berg
Josef Bernard
Pavel Berný
Daniela Bílá
Oskar Blažek
Lenka ČastulíkováLibuše Čekanová
Lukáš Černohorský
David Červenka
Ondřej Chrást
David Číp
Josef Cogan
Magdalena Davis
Zobrazit další

Financování krajinných prvků prostřednictvím jednorázových dotací: Podpořit výsadbu a budování stromořadí, remízků, mokřadů a biopásů formou jednorázových státních dotací a zaplatit tak zemědělcům za jejich veřejnou službu - obnovu pestré krajiny.

Radovan Auer
Ľubomír Augustín
Ondřej Babka
Dana Balcarová
Ivan Bartoš
Jaromír Baxa
Romana Bělohlávková
Michal Berg
Josef Bernard
Pavel Berný
Daniela Bílá
Oskar Blažek
Lenka ČastulíkováLibuše Čekanová
Lukáš Černohorský
David Červenka
Ondřej Chrást
David Číp
Josef Cogan
Magdalena Davis
Zobrazit další

Rozšíření ekologického zemědělství na čtvrtinu zemědělské půdy do roku 2030 a umožnění snazšího přechodu na ekologické hospodaření: Zaměřit podporu ekologického zemědělství na orné půdě, zatím převažují pastviny a louky. Navýšení finanční podpory při přechodu do režimu ekologického zemědělství a umožnění postupného přechodu včetně nabídky dostupného poradenství.

Radovan Auer
Ľubomír Augustín
Ondřej Babka
Dana Balcarová
Ivan Bartoš
Jaromír Baxa
Michal Berg
Josef Bernard
Pavel Berný
Daniela Bílá
Libuše Čekanová
Ondřej Chrást
David Číp
Josef Cogan
Magdalena Davis
Jaromír Dědeček
Kristýna Dobrianská
Štěpán Drtina
Martina Dušková
Kateřina DymákováZobrazit další

Nasměrování investic do ekologického zemědělství: Nastavit pravidla dotací tak, aby odpovídající část investičních dotací vždy směřovala do ekologického zemědělství.