Vzdělávání pro 21. století

Posun českého vzdělávání do 21. století je podmíněn zkvalitněním strategického řízení a posílením rozhodování založeného na datech. Stejně tak zásadní je snížit byrokratickou zátěž, kvalitně připravovat učitele a systematicky je podporovat a odstraňovat překážky rovnému přístupu ke vzdělávání.

Téma partnerských organizací. Není zohledněno v hodnocení Rekonstrukce státu. Zobrazit garantující organizace.

Jak se k tématu staví kandidáti?

Expertní doporučení, jimž kandidáti vyjadřují podporu, vychází z výzvy Domácí úkoly 2021 dostupné na webu du2021.cz, kde je také dostupné podrobnější hodnocení volebních programů.

Chtějí na tématu aktivně pracovat (77)
Zobrazit další

Výše uvedení kandidáti se formou dotazníku přihlásili k aktivní podpoře daného tématu. Aktivní podpora tématu zahrnuje zejména vedení odborných jednání k tématu s experty, úředníky, politiky i zástupci neziskového sektoru s cílem nalézt širší shodu na vhodných opatřeních; iniciace politických jednání s pověřenými poslanci a členy vlády před klíčovými momenty legislativního procesu (finální jednání příslušných výborů, 3. čtení zákona, vratka ze Senátu) s cílem přispět k přijetí kvalitní podoby legislativních návrhů v této oblasti.

Expertní doporučení pro téma

Odpovědné řízení vzdělávací politiky

Zajištění systémové podpory školám: Zajistit vytvoření podpůrných struktur, které dnes mezi školou a ministerstvem přibližně na úrovni okresu chybí a které zajistí efektivní předávání informací mezi centrem a školami, odborně povedou školy k zajišťování kvalitního vzdělávání pro každého žáka a podpoří spolupráci na místní úrovni.

Ondřej Babka
Dana Balcarová
Lukáš Bartoň
Ivan Bartoš
Jaromír Baxa
Romana Bělohlávková
Michal Berg
Jana Berkovcová
Josef Bernard
Pavel BernýJiří Bezděk
Daniela Bílá
Oskar Blažek
Josef Bohatec
Ivana Böhmová
Tomáš BravenýLibuše Čekanová
Jana Chaloupková
Ondřej Chrást
David Číp
Zobrazit další

Zkvalitnění a racionalizaci testů: Vyjasnit kompetence NPI, ČŠI a CERMAT zejména ve vztahu k tvorbě požadavků na obsah vzdělávání (Rámcových vzdělávacích programů) a ověřování výsledků vzdělávání tak, aby tato odpovědnost náležela jedné instituci, jejímž předmětem práce bude také vývoj všech národních testovacích nástrojů a výzkum v těchto oblastech.

Radovan Auer
Ondřej Babka
Dana Balcarová
Lukáš Bartoň
Ivan Bartoš
Jaromír Baxa
Romana Bělohlávková
Michal Berg
Josef Bernard
Pavel BernýJiří Bezděk
Daniela Bílá
Oskar Blažek
Tomáš BravenýLibuše Čekanová
David Červenka
Jana Chaloupková
Ondřej Chrást
David Číp
Josef Cogan
Zobrazit další

Zajištění úspěchu pro každého žáka

Zajištění kvalitního celoživotního profesního vzdělávání: Zajistit přípravu a přijetí nového zákona o celoživotním vzdělávání, který odpovědnost za celoživotní profesní vzdělávání svěří odbornému školství společně s potřebnými zdroji a rámcem pro spolupráci se zaměstnavateli. Současně revidovat oborovou strukturu středních škol tak, aby došlo k její modernizaci, zpřehlednění a vzniku moderních typů škol a oborů.

Ondřej Babka
Dana Balcarová
Lukáš Bartoň
Ivan Bartoš
Jaromír Baxa
Romana Bělohlávková
Michal Berg
Jana BerkovcováPavel BernýJiří Bezděk
Daniela Bílá
Oskar Blažek
Josef Bohatec
Ivana Böhmová
Tomáš BravenýLenka ČastulíkováLibuše Čekanová
Jana Chaloupková
Ondřej Chrást
David Číp
Zobrazit další

Zkvalitňování vzdělávání pro nejvíce potřebné: Vytvořit závazné standardy podpůrných pedagogických profesí ve školách (psycholog, sociální pedagog, kariérní poradce apod.) a zajistit pro ně systémové financování. Současně zohlednit při financování škol ukazatele, které umožní cíleně podporovat zvyšování kvality vzdělávání na znevýhodněných školách (školy ve vyloučených lokalitách apod.).

Radovan Auer
Ondřej Babka
Dana Balcarová
Lukáš Bartoň
Ivan Bartoš
Jaromír Baxa
Romana Bělohlávková
Michal Berg
Jana Berkovcová
Josef Bernard
Pavel BernýJiří Bezděk
Daniela Bílá
Josef Bohatec
Ivana Böhmová
Tomáš BravenýLenka ČastulíkováLibuše Čekanová
Jana Chaloupková
Ondřej Chrást
Zobrazit další

Motivování učitelů a úleva ředitelům

Zajištění kvalitního vzdělávání učitelů a ředitelů: Vypracovat a uzákonit profesní standardy učitelů a ředitelů v různých fázích profesní dráhy (co by měl znát a umět absolvent pedagogické fakulty atp.) a navázat na ně akreditace a financování profesní přípravy i dalšího vzdělávání.

Radovan Auer
Ondřej Babka
Dana Balcarová
Lukáš Bartoň
Ivan Bartoš
Jaromír Baxa
Romana Bělohlávková
Michal Berg
Jana Berkovcová
Josef Bernard
Pavel BernýJiří Bezděk
Daniela Bílá
Oskar Blažek
Josef Bohatec
Ivana Böhmová
Tomáš BravenýLibuše Čekanová
David Červenka
Jana Chaloupková
Zobrazit další

Zajištění podpory a kvalitní praxe novým učitelům: Vymezit zákonem pozici mentora studentů učitelství a průvodců začínajících učitelů a určit podmínky jejich práce (vzdělávání, méně výuky, odměny…). Současně vymezit účel a povinnosti fakultních škol (rámec pro spolupráci s vysokými školami, účelové financování, ověřování pedagogických inovací...).